Loading: Ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc

Ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc

(PL&DS) - UBND Thành phố ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, gồm:

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh;

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

Theo Minh Nhật - PL&DS