Loading: Bổ sung dự toán thu ngân sách 2018

Bổ sung dự toán thu ngân sách 2018

(PL&DS) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 791/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.

TTXVN cho biết, theo đó, việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018, số tăng thu ngân sách nhà nước là 105.714 tỷ đồng; trong đó, tăng thu ngân sách trung ương là 33.623 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 72.091 tỷ đồng. Việc phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương là 32.943 tỷ đồng (không bao gồm số tăng thu viện trợ được chi cho mục tiêu cụ thể và số giảm thu tiền sắp xếp nhà đất của Bộ Quốc phòng).

Giảm bội chi ngân sách trung ương năm 2018 là 3.500 tỷ đồng; dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là 8.300 tỷ đồng.

Việc bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách tiền lương, một số chính sách an sinh xã hội là 6.367 tỷ đồng; trong đó bổ sung cho một số địa phương để đảm bảo kinh phí cải cách tiền lương là 663 tỷ đồng; bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành là 5.704 tỷ đồng.

Thưởng cho các địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương vượt dự toán 193 tỷ đồng, gồm: tỉnh Bắc Ninh 34,1 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam 67,1 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 91,8 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư trở lại theo cơ chế tài chính đặc thù đối với thành phố Cần Thơ 274,3 tỷ đồng.

fgj

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hỗ trợ giảm thu cân đối ngân sách địa phương cho các địa phương năm 2018 là 835,4 tỷ đồng, gồm tỉnh Nghệ An 275,8 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai 187,2 tỷ đồng, tỉnh Long An 349,4 tỷ đồng, tỉnh Vĩnh Long 23 tỷ đồng. Bổ sung vốn thực hiện dự án di dân, tái định cư các dự án thủy điện Sơn La, Tuyên Quang và vùng chuyển dân sông Đà 1.500 tỷ đồng, gồm tỉnh Tuyên Quang 500 tỷ đồng, tỉnh Sơn La 450 tỷ đồng, tỉnh Hòa Bình 350 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 200 tỷ đồng. Bổ sung vốn đầu tư phát triển năm 2019 là 11.973,3 tỷ đồng để thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo Báo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương để thực hiện chính sách tiền lương và một số chế độ, chính sách an sinh xã hội Trung ương đã ban hành quy định tại mục 3 ở trên; tổng hợp chung số vốn được bổ sung quy định tại mục 7 ở trên vào nguồn kế hoạch vốn đầu tư công để phân bổ cho các dự án theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội và quy định khác của pháp luật có liên quan; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện.

Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

 Theo Minh Nhật (tổng hợp) - PL&DS