Loading: Công nhận điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm

Công nhận điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm

(PL&DS) - UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4851/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm.

Theo đó, công nhận Điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội do Ban Quản lý di tích làng cổ Đường Lâm tổ chức quản lý.

Ban Quản lý di tích làng cổ Đường Lâm có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan.

Các Sở ngành: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Công an TP, UBND Thị xã Sơn Tây có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng địa điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.

Theo Kim Anh - PL&DS