Loading: Công nhận "Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hà Nội năm 2019"

Công nhận "Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hà Nội năm 2019"

(PL&DS) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7475/QĐ-UBND về việc công nhận "Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hà Nội năm 2019".

Theo đó, công nhận 52 sản phẩm, bộ sản phẩm là “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hà Nội năm 2019”.

Mỗi sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận, Chủ tịch UBND Thành phố cấp 01 Giấy chứng nhận và kèm theo tiền thưởng là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Tổng số tiền thưởng cho 52 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận là 260.000.000đ (Hai trăm sáu mươi triệu đồng) được trinh từ nguồn kinh phí khuyến công Thành phố năm 2019 giao Sở Công Thương thực hiện tại Quyết định số 6688/QD-UBND, ngày 07/12/2018, của UBND thành phố Hà Nội.

Các đơn vị, các nhân có sản phẩm được công nhận “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hà Nội năm 2019” được hưởng các quyền lợi, trách nhiệm theo quy định tại các Thông tư của Bộ Công Thương số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014, số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018.

Theo Hồng Nga - PL&DS