Loading: Hà Nội ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020

Hà Nội ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020

(PL&DS) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020.

Theo kế hoạch, năm 2020, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp PCTN. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, trong đó chú trọng quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về PCTN, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018…, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong công tác PCTN.

Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm tiếp tục đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12-6-/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đặc biệt đối với các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, công tác đấu thầu, tuyển dụng, bổ nhiệm CB, CC, VC...; thực hiện quy định về việc cung cấp thông tin và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể trong công tác PCTN.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của CB, CC, VC, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết; quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc phát sinh phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và của toàn thể CB, CC, VC trong PCTN; xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị theo quy định. CB, CC, VC thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; thực hiện thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các VBQPPL thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Theo Hồng Nga - PL&DS