Loading: Hà Nội: Thông qua quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

Hà Nội: Thông qua quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

(PL&DS) - Ngày 16/5, Văn phòng UBND TP Hà Nội có thông cáo báo chí về phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 5/2019.

Như An ninh thủ đô đã đưa tin trước đó, sáng 15/5, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp tập thể UBND Thành phố để xem xét, quyết định một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND Thành phố và các nội dung theo Chương trình công tác của UBND Thành phố.

Tại phiên họp, các thành viên tập thể UBND thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cho ý kiến vào một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND Thành phố, như: Nghị quyết về thông qua Đề án hỗ trợ, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết về cơ chế, định mức chi đối với hoạt động sáng kiến và hoạt động thẩm định công nghệ của dự án đầu tư; Nghị quyết quy định việc giao nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho các bệnh nhân bệnh phong đã khỏi bệnh và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động khu điều trị phong Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Tập thể UBND Thành phố cũng xem xét, góp ý về Quy định quản lý bán, cho thuê, mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (Khu I, Khu II, Khu III); Sửa đổi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố.

Sửa đổi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn Thành phố; Quy chế phát hiện, bồi dưỡng tuyên truyền nhân rộng khi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”.

Hà Nội mới cho biết, chiều 16-5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông tin về phiên họp tập thể UBND thành phố diễn ra ngày 15-5. Dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND thành phố đã xem xét, thống nhất kết luận các nội dung quan trọng.

Nghị quyết thông qua đề án “Hỗ trợ, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố”

Đề án được xây dựng trên cơ sở thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18-5-2016 của Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

Đề án hướng tới mục tiêu hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới...

Tập thể UBND thành phố thống nhất về tính cấp thiết của đề án. Nội dung dự thảo đề án đã xác định đúng hướng, phù hợp với thực tiễn.

Để hoàn thiện đề án trình Thường trực Thành ủy phê duyệt, báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2019 HĐND thành phố, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu sửa đổi tên gọi và bổ sung một số mục tiêu cụ thể, cách thức tổ chức thực hiện, xây dựng lộ trình thực hiện hiệu quả qua từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Xây dựng dự thảo về cơ chế định mức chi trong một số lĩnh vực kinh tế - xã hội

Tập thể UBND thành phố thống nhất giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Lao động -Thương binh và Xã hội hoàn thiện dự thảo “Nghị quyết về cơ chế định mức chi đối với một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố theo các quy định, hướng dẫn của một số bộ, ban, ngành trung ương” trên cơ sở gộp chung hai quy định về cơ chế, định mức chi đối với hoạt động sáng kiến và quy định việc giao nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho các bệnh nhân bệnh phong đã khỏi bệnh và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động Khu điều trị phong Quốc Oai.

Dự thảo nghị quyết sẽ được trình UBND thành phố báo cáo Thành ủy quyết định để trình tại kỳ họp giữa năm 2019 HĐND thành phố.

tu

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp

Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

Cùng với việc thống nhất thông qua quy định này, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra lại các quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về nhà ở xã hội để hoàn thiện; đề xuất xây dựng phầm mềm quản lý tổng thể về nhà ở xã hội nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng công khai tiêu chuẩn, tiêu chí của đối tượng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định trên cổng thông tin điện tử của Sở; phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp

Tập thể UBND thành phố thống nhất về sự cần thiết phải ban hành “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội”, thay thế Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND.

Nội dung chính của Quyết định mới trên cơ sở kế thừa các nội dung tại Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND và cập nhật một số quy định mới về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Quy chế phối hợp mới bao gồm các nội dung: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền; trao đổi, cung cấp, công bố thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thanh tra, kiểm tra, điều tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp; tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tập thể UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị để hoàn thiện dự thảo quy chế; đề xuất, báo cáo UBND thành phố theo đúng quy định.

Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên

Đồ án quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên (khu 1, khu 2 và khu 3), tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn các huyện Thường Tín và Phú Xuyên được xây dựng nhằm cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch chung đô thị vệ tinh và xây dựng các huyện Phú Xuyên, Thường Tín.

Tập thể UBND thành phố giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện các đồ án; Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, thẩm định đồ án đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch chung đô thị vệ tinh Phú Xuyên, các đồ án quy hoạch chuyên ngành và nhiệm vụ quy hoạch đã được duyệt, tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và các quy định pháp luật, báo cáo UBND thành phố để lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan trước khi báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định.

Sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Tập thể UBND thành phố thống nhất giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố lấy ý kiến các ban của Thành ủy, HĐND thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã... về dự thảo "Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội và quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội"”.

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố sẽ hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Theo Minh Nhật (tổng hợp) - PL&DS