Loading: Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

(PL&DS) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14, ngày 11-2-2020, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, về phổ biến, triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND thành phố yêu cầu Ban Thường vụ cấp ủy quận Hai Bà Trưng, các huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của quận, huyện, xã, phường để phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai kế hoạch thực hiện.

Thực hiện thông tin trên đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của quận, huyện để các tổ chức và công dân biết nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kế hoạch triển khai thực hiện.

Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy: Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy thành lập Đảng bộ, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tại các đơn vị hành chính mới theo các quy định của Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của các Ban đảng Thành ủy. Thường trực HĐND quận, huyện chỉ định triệu tập viên và hướng dẫn tổ chức kỳ họp HĐND của đơn vị hành chính mới để kiện toàn Thường trực HĐND, UBND tại các đơn vị hành chính mới theo quy định tại Điều 134, khoản 1 Điều 137 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ban lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội quận, huyện thành lập các tổ chức trực thuộc, kiện toàn ban lãnh đạo các tổ chức đó tại đơn vị hành chính mới theo Điều lệ của mỗi tổ chức và quy định của pháp luật. Việc hợp nhất các hội quần chúng, các tổ chức phi chính phủ tại đơn vị hành chính mới được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của mỗi tổ chức.

UBND quận, huyện ban hành quyết định bố trí các chức danh công chức cấp xã tại các đơn vị hành chính mới. Chỉ đạo UBND các xã, phường mới bố trí sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định. Chỉ đạo chuẩn bị trụ sở, cơ sở vật chất cần thiết để các tổ chức trong hệ thống chính trị của các đơn vị hành chính mới làm việc. Xây dựng phương án sắp xếp phù hợp đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; phối hợp với Sở Y tế để sắp xếp phù hợp trạm y tế trên địa bàn các đơn vị hành chính mới. Phối hợp với Công an thành phố bố trí, sắp xếp số lượng công an chính quy tại các phường, xã theo quy định.

gj

Ảnh minh họa

Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các xã, phường sau khi hợp nhất vào đơn vị hành chính mới theo định hướng: Bố trí vào các chức danh cán bộ, công chức cấp xã của đơn vị hành chính mới. Điều động, bố trí vào vị trí cán bộ, công chức của các xã, phường khác trong huyện, quận và tiếp nhận vào các vị trí công chức hành chính, viên chức đơn vị sự nghiệp cấp huyện nếu đủ các điều kiện theo quy định. Giải quyết chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09-3-2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP và các hướng dẫn của Trung ương. Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy, UBND các quận, huyện xây dựng phương án bố trí sắp xếp cán bộ theo định hướng trên, trao đổi với Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ để thống nhất thực hiện các trình tự, thủ tục bố trí theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Việc sắp xếp theo lộ trình, đảm bảo tới hết năm 2021, các đơn vị hành chính cấp xã mới có số lượng và cơ cấu cán bộ, công chức theo phân loại đơn vị hành chính.

UBND các huyện, quận chỉ đạo UBND các xã, phường lập danh sách, công bố các thôn, tổ dân phố của đơn vị hành chính mới. Trong trường hợp sau khi sáp nhập, tên thôn, tổ dân phố trong đơn vị hành chính mới trùng nhau (trùng tên địa danh hoặc tên số) thì UBND các xã, phường thống nhất định tên tạm thời cho các thôn, tổ dân phố đó, sau đó sẽ thực hiện các trình tự, thủ tục để trình HĐND thành phố đổi tên tại kỳ họp gần nhất. Các công việc sắp xếp tổ chức bộ máy nêu trên thực hiện xong trước ngày 01-3-2020.

UBND thành phố cũng yêu cầu các huyện, quận thực hiện công tác thống kê, kiểm kê; tiến hành bàn giao, tiếp nhận; tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ra mắt các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính mới. Đồng thời, chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân…

 Theo Minh Nhật - PL&DS