Loading: Xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp

Xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp

(PL&DS) - Đây là yêu cầu trong Kế hoạch số 16/KH-UBND của Sở NN&PTNT Hà Nội, ban hành ngày 21/02, triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020.

Theo kế hoạch, năm 2020, Sở NN&PTNT đề ra chỉ tiêu tổng số vụ xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tăng 5% so với số vụ xử lý năm 2019. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Sở NN&PTNT giao Thanh tra Sở và các chi cục trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND thành phố Hà Nội, Sở NN&PTNT Hà Nội về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bên cạnh đó, xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Sở NN&PTNT. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và xử lý theo quy định của pháp luật...

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT tập trung phát hiện những bất cập, chồng chéo trong các VBQPPL để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các VBQPPL liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra; xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ trong hoạt động công vụ của công chức, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng...

Sở NN&PTNT cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện thanh tra, kiểm tra đúng đối tượng, có trọng tâm trọng điểm, không chồng chéo, bỏ sót đối tượng thanh tra, kiểm tra, không cản trở hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân; mọi hành vi vi phạm của đối tượng đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua thực tế, phát hiện những bất cập, chồng chéo trong các VBQPPL để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các VBQPPL liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Theo Kim Anh - PL&DS